skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads

BIJLAGE 2: ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
1.1 Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Optimaal Werk BV (KvK-nummer 28110998), handelend onder de eigen naam, dan wel handelend onder één van de overige door haar in de registers van de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnamen.
1.2 Opdrachtgever̍: de partij aan wie door Opdrachtnemer een (vrijblijvend) aanbod is gedaan, dan wel de partij waarmee Opdrachtnemer uiteindelijk een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Opdracht: de in 3.1 van deze algemene voorwaarden omschreven totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. De omvang van de Opdracht wordt bepaald door de inhoud van de Offerte.
1.4 Offerte: de door Opdrachtgever ondertekende akte, waarmee Opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod doet aan een partij tot het aangaan van een opdracht, als bedoeld onder punt 1.3 van deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes, adviezen van Opdrachtnemer, de inhoud en de nakoming van alle Opdrachten en overeenkomsten die Opdrachtgever aangaat met Opdrachtnemer.
2.2 Door het verlenen van een Opdracht aan en/of het laten verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer gaat Opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn ook toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij partijen hier afwijkende afspraken over hebben gemaakt.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk niet aanvaard door Opdrachtnemer (in de zin van artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek).
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden door Opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht om welke reden dan ook niet geldig blijkt en daardoor vernietigbaar is, doet deze vernietigbaarheid geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht.
2.6 Wanneer door Opdrachtnemer gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Opdrachtnemer op directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet.
2.7 Wanneer één of enkele van deze bedingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden en zullen partijen het betreffende beding onverwijld vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

3. Geldigheidsduur Offerte & Totstandkoming Opdracht
3.1 Een Offerte van Opdrachtnemer is vrijblijvend. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van één maand, tenzij in de Offerte anders is aangegeven. Op grond van gerechtvaardigde belangen kan de Opdrachtnemer de Offerte binnen de geldigheidsduur intrekken, dan wel intrekken (met terugwerkende kracht) binnen redelijke termijn nadat Opdrachtgever de Offerte heeft aanvaard.
3.2 Behoudens het gestelde in artikel 3.1 komt de Opdracht tot stand op het moment dat de Offerte door Opdrachtgever is ondertekend, deze in het bezit is gesteld van de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer de Offerte heeft aanvaard. Aanvaarding kan geschieden in welke vorm dan ook.
3.3 Veranderingen van en aanvullingen op de Offerte hebben alleen gelding indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door Opdrachtnemer. Expliciet geldt deze regel voor het geval de Opdrachtgever bij de aanvaarding van het aanbod van Opdrachtnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van de hand wijst en de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden aanbiedt.
3.4 Opdrachtnemer kan niet aan zijn Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 De in een Offerte vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten.

4. Uitvoering Opdracht, Duur & Opzegging
4.1 Opdrachtnemer is geheel vrij in de wijze waarop de te verrichten werkzaamheden worden verricht en zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die redelijkerwijs aan een bekwaam handelende Arbodeskundige mogen worden gesteld.
4.2 Alle in de Offerte of anderszins overeengekomen verplichtingen kwalificeren voor Opdrachtnemer (louter) als inspanningsverplichtingen en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverplichting.
4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, de werkzaamheden of een deel daarvan te laten verrichten door derden. Deze derden kunnen zich rechtstreeks op deze algemene voorwaarden beroepen.
4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie
4.5 Tenzij de opdracht anders bepaalt, wordt de Opdracht aangegaan voor de duur van drie jaar (contractperiode), met ingang van de in de overeenkomst vastgelegde datum. De Opdracht neemt echter niet eerder een aanvang dan nadat de Opdrachtgever aan alle verzoeken tot informatieverstrekking van Opdrachtnemer betreffende heeft voldaan.
4.6 Tenzij de opdracht anders bepaalt, wordt de Opdracht na verloop telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van drie jaar.
4.7 Na afloop van de onder punt 4.4 bedoelde looptijd zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer gerechtigd de Opdracht op te zeggen. Deze opzegging dient aangetekend te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor het einde van de afloop van de contractperiode. 4.8 Indien enige termijn door Opdrachtnemer wordt overschreden is Opdrachtgever niet gerechtigd de Opdracht te ontbinden, dan wel betaling van de Opdracht geheel of gedeeltelijk te weigeren.

5. Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer alle medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden. Alle kosten die daaraan voor Opdrachtnemer verbonden zijn, kunnen worden verhaald op de Opdrachtgever.
5.2 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer tijdig alle informatie die nodig is voor het optimaal uitvoeren van de Opdracht. De Opdrachtgever draagt zorg en is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie ten aanzien van alle personeelsgegevens.
5.3 Voor het vervullen van de Opdracht verleent Opdrachtgever de medewerkers, dan wel de door de Opdrachtnemer ten behoeve van haar werkzame derden, toegang tot het bedrijf.
5.4 De Opdrachtgever is verplicht zijn werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de Arbowet en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet, dan wel onjuist inlichten van het personeel van Opdrachtgever op dit vlak.

6. Facturering
6.1 Opdrachtnemer factureert op basis van de vooraf met Opdrachtgever gemaakte prijsafspraken. Abonnementsgelden worden vooraf in rekening gebracht. Overige dienstverlening wordt op basis van nacalculatie gefactureerd. Opdrachtnemer brengt voor de dienstverlening de daadwerkelijk aangewende tijd in rekening, tenzij deze dienstverlening valt onder een door Opdrachtgever afgesloten abonnement bij Opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtnemer factureert digitaal in de vorm van een Portable Document Format (pdf).
6.3 Indien geen prijs is overeengekomen wordt gefactureerd op basis van de ten tijde van de Opdracht voor de Opdrachtgever geldende tarieven. Deze tarieven kunnen te allen tijde eenzijdig door Opdrachtnemer worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van een stijging van de kosten van Opdrachtnemer.
6.4 Tenzij de opdracht anders bepaalt, worden betaalde aansluittarieven niet gecrediteerd, ook niet als een medewerker slechts een gedeelte van het jaar werkzaam is voor Opdrachtgever.
6.5 Tarieven en prijsafspraken zijn altijd exclusief de verplicht af te dragen belastingen, waaronder omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
6.6 In voorkomende gevallen kunnen ook voorbereidingskosten en bijkomende kosten door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
6.7 Opdrachtnemer heeft jaarlijks per 1 januari het recht de tarieven voor de overeengekomen dienstverlening te indexeren met maximaal 9% (gebaseerd op de stijging van de kosten van de door Opdrachtnemer in te schakelen specialisten), zonder dat Opdrachtgever het recht heeft deze Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen. Indien Opdrachtnemer de tarieven overall verhoogd met een percentage hoger dan 9%, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst binnen 30 dagen na de kennisgeving over tariefswijziging van Opdrachtnemer per de ingangsdatum van de tariefswijziging te beëindigen
6.8 Ingeval door nieuwe wet- en/of regelgeving vanwege de overheid of UWV op de Opdrachtnemer extra verplichtingen komen te rusten met betrekking tot de dienstverlening, is Opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen ten behoeve van de Opdrachtgever door te voeren en de daaruit ontstane extra kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

7. Betaling, betalingstermijn & verrekening/opschorting
7.1 Betaling dient te geschieden in euro’s door overmaking op het in de factuur aangewezen IBAN-nummer.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
7.3 De Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien Opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald.
7.4 De Opdrachtgever is onder geen enkele omstandigheid gerechtigd de haar aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen en/of de betaling daarvan op te schorten.
7.5 De Opdrachtgever is vanaf het moment dat het verzuim intreedt over het openstaande factuurbedrag een boeterente van 1% per maand verschuldigd, zulks met en minimum van € 50,- per maand. Voor de periode dat het verzuim langer dan 90 dagen voortduurt, is de Opdrachtgever een boeterente verschuldigd van 2% per maand, zulks met een minimum van € 50,- per maand.
7.6 Indien Opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer voorts gerechtigd de rekening in of buiten rechte te laten incasseren door een derde. In dat geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Deze zullen worden vastgesteld op 15% van de vordering, zulks met een minimum van € 200,-.
7.7 Door Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten/boete, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur, ongeacht de door Opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.

8. Ontbinding en opschorting
8.1 De Opdracht kan niet door de Opdrachtgever worden ontbonden, tenzij dit in deze algemene voorwaarden is opgenomen of anderszins is overeengekomen.
8.2 Niet tijdige betaling, als bedoeld in artikel 7.2, geldt voor de Opdrachtnemer als een geldige reden de Opdracht te ontbinden.
8.3 Indien de Opdrachtgever:
– niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting tegenover Opdrachtnemer;
– niet voldoet aan de in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden genoemde verplichting;
– een verzoek tot faillietverklaring van de Opdrachtgever bij de desbetreffende rechtbank is ingediend;
– surseance van betaling heeft aangevraagd;
– zijn bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd;
– beslag op goederen van de Opdrachtgever wordt gelegd;
– onder bewind of curatele wordt gesteld,
heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Opdracht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en zonder zelf tot schadevergoeding gehouden te zijn.
8.4 Opdrachtnemer is tevens bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.6 Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding of opschorting, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.7 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele loonsancties in het geval zij haar werkzaamheden opschort op grond van artikel 8.3.
8.8 De beoordeling of sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden is overgelaten aan Opdrachtnemer en geldt tussen partijen als dwingend, tenzij de kwalificatie van Opdrachtnemer evident onjuist is.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht, hetzij de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, hetzij te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van de Opdracht redelijkerwijze mogelijk wordt, hetzij de Opdracht, zonder rechtelijke tussenkomst en, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.
9.2 Onder overmacht zal worden verstaan: elke buiten de directe invloed van Opdrachtnemer liggende of elke voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer uit de Opdracht tijdelijk of blijvend verhindert.
9.3 Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in het eerste lid, tast het recht niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen ten aanzien van de re-integratie van haar werknemers. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor loonsancties en/of andere boetes en/of verhaalsancties van het UWV.
10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van door Opdrachtnemer uitgevoerde dienstverlening, als Opdrachtnemer niet heeft gehandeld overeenkomstig de eisen die redelijkerwijs aan een bekwaam handelende Arbodeskundige mogen worden gesteld. Opdrachtnemer is alsdan uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 In het geval Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het factuurbedrag van de Opdracht, zulks met als maximum € 10.000,00 en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor dit bedrag van € 10.000,00 dekking biedt.
10.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.6 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan wegens overschrijding van wettelijk voorgeschreven termijnen die direct, dan wel indirect, het gevolg is van een overtreding van het bepaalde in artikel 5.1.
10.7 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit handelingen van Opdrachtnemer in dossiers waarvan de behandeling bij aanvang van de Opdracht is overgenomen van Opdrachtgever zelf dan wel van een derde Arbodeskundige.
10.8 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade van Opdrachtgever die geleden is in dossiers die bij beëindiging van de Opdracht, als bedoeld in artikel 4.6, zijn/worden overgedragen aan een derde.
10.9 In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die het gevolg is van handelingen van door Opdrachtgever ingeschakelde derden, dan wel ten gevolge van het niet nakomen door die derden van toezeggingen van of afspraken met die derden of personeel van hen.
10.10 Op straffe van verval van aansprakelijkheid dient een aansprakelijkstelling te zijn voorafgegaan door een bij Opdrachtnemer ingediende schriftelijke klacht. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen na verloop van zes maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraak betrekking hebben.

11. Vrijwaring
11.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder personeelsleden van Opdrachtgever, dan wel het UWV, die samenhangen met of voorvloeien uit een Opdracht tussen partijen en die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
11.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig schadeloos stellen voor de kosten gemaakt ten behoeve van zijn juridische bijstand.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De intellectuele eigendomsrechten die eventueel mogen rusten op bescheiden die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zal te allen tijde in handen blijven van de Opdrachtnemer.
12.2 Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer niet toegestaan opgeleverde bescheiden ter beschikking te stellen aan derden.

13. Poortwachtergarantie
13.1 Opdrachtgever heeft bij ziekte van de werknemer een loonbetalingsverplichting van 104 weken. Aan het einde van deze periode van 104 weken oordeelt het UWV (middels de zogenaamde “Poortwachtertoets”) of Opdrachtgever voldoende heeft ondernomen om de werknemer te laten re-integreren in het bedrijf van Opdrachtgever of bij anderen. Indien de Poortwachtertoets leidt tot de conclusie dat er onvoldoende re-integratieactiviteiten zijn verricht, dan leidt dit voor Opdrachtgever tot de verplichting het loon van de werknemer maximaal een jaar door te betalen. Deze loonsanctie valt niet onder de verzekering.
Omdat Opdrachtnemer overtuigd is van de kwaliteit van zijn arbodienstverlening biedt hij onder het MKB Ontzorgpakket een zogenaamde Poortwachtergarantie. Deze Poortwachtergarantie houdt in dat indien Opdrachtgever een loonsanctie krijgt opgelegd, Opdrachtnemer deze loonsanctie zal voldoen.
13.2 Aan deze Poortwachtersgarantie zijn de navolgende voorwaarden verbonden:
a. Opdrachtgever heeft zich aan de wettelijke verplichtingen gehouden die voortvloeien uit de Wet verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet;
b. Opdrachtgever heeft zijn werknemer, die zich arbeidsongeschikt meldt, direct, uiterlijk op de 2e ziektedag, bij Opdrachtnemer gemeld;
c. Het verzuimdossier is tijdens de hele ziekteperiode bij Opdrachtnemer in behandeling geweest;
d. Opdrachtgever en zijn werknemer hebben adviezen vqn Opdrachtnemer meteen en zonder voorbehoud opgevolgd;
e. Opdrachtgever en zijn werknemer hebben adviezen van door Opdrachtnemer ingeschakelde derde partijen, meteen en zonder voorbehoud opgevolgd;
f. Opdrachtgever heeft tijdens de hele verzuimperiode uitsluitend bedrijfsartsen via Opdrachtnemer ingeschakeld;
g. De loonsanctie is niet opgelegd of niet mede-opgelegd vanwege een tekortkoming van een door Opdrachtgever ingeschakelde en of gecontracteerde derde (bijvoorbeeld een re-integratiebureau);
h. Opdrachtgever heeft de door het UWV opgelegde loonsanctie onverwijld aan Opdrachtnemer meegedeeld;
i. Opdrachtgever heeft alle bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van het UWV (tijdig) benut om de loonsanctie ongedaan te maken. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ook tijdig en op de door haar gewenste wijze betrekken bij de inhoudelijke procedure(s);
j. In het kader van de plicht tot schadebeperking dient Opdrachtgever alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van zijn verplichtingen of re-integratie inspanningen zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat een eventuele loonsanctie tot een minimumduur beperkt blijft.
13.3 Er bestaat geen aanspraak op de Poortwachtergarantie in de navolgende gevallen:
a. De loonsanctie het gevolg is van verwijtbaar frustreren van de re-integratie door Opdrachtgever;
b. De loonsanctie het gevolg is van administratieve onvolkomenheden, zoals het in het dossier ontbreken van stukken, waarvoor Opdrachtgever of zijn werknemer verantwoordelijk zijn;
c. De loonsanctie het gevolg is van een tekortkoming door een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (waaronder een re-integratiebureau) die niet gerelateerd is Opdrachtnemer.
13.4 De Poortwachtergarantie vervalt in de navolgende gevallen:
a. Zodra Opdrachtgever, om welke reden dan ook, kiest voor een andere arbodienstverlener en/of een ander verzuimpakket ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid;
b. Indien Opdrachtnemer signaleert dat er gedurende het begeleidingsproces een risico op een loonsanctie ontstaat vanwege onvolledige, trage of geweigerde medewerking van Opdrachtgever of wegens het niet volledig of onjuist verstrekken van informatie door Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk informeren dat de Poortwachtergarantie vervalt;
c. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling voor het MKB Ontzorgpakket te voldoen, nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat de dekking komt te vervallen bij het overschrijden van de gestelde termijn. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk informeren dat de Poortwachtergarantie vervalt;
d. Indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt. 13.5 Onder de Poortwachtergarantie vergoedt Opdrachtnemer uitsluitend de door het UWV aan Opdrachtgever opgelegde verlenging van de loonbetalingsverplichting (loonsanctie). Bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld werkgeverslasten, pensioen, leaseauto en onkosten vergoedt Opdrachtnemer niet. Als de werknemer van Opdrachtgever in de loonsanctieperiode werkzaam is, worden de loonkosten naar evenredigheid vergoed.

14. Varia
14.1 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een overeenkomst heeft afgesloten inhoudende dat er op van tevoren vaststaande uren diensten door de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en/of casemanager worden geleverd, geldt het volgende: De Opdrachtgever draagt zorg voor het in- en opvullen van de agenda van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en/of casemanager en is derhalve zelf volledig verantwoordelijk voor de invulling van de tijd die vrijkomt indien een afspraak geannuleerd wordt. De Opdrachtgever behoudt zich in die gevallen waarbij de annulering direct te wijten is aan het gedrag van Opdrachtgever het recht voor om de tevoren geplande uren volledig in rekening te brengen.
14.2 Indien de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten inhoudende dat er per verzuimsituatie op verrichtingenbasis wordt gewerkt, geldt het volgende: Indien een werknemer niet dan wel zonder annulering uiterlijk 48 uur van tevoren vooraf of te laat op het geplande en uitgenodigde spreekuur dan wel gesprek verschijnt, worden de verrichtingentarieven te allen tijde aan werkgever in rekening gebracht.
14.3 Het is Opdrachtgever gedurende de Opdracht en in een periode van twee jaren nadien niet toegestaan werknemers, dan wel andere aan Opdrachtnemer gelieerde personen c.q. entiteiten, in dienst te nemen, dan wel direct of indirect gebruik te maken van diensten van entiteiten c.q. natuurlijke personen waarin of ten behoeve waarvan dergelijke werknemers of aan Opdrachtnemer gelieerde personen werkzaam zijn.
14.4 Bij overtreding van het in artikel 14.3 gestelde verbeurt Opdrachtgever een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,00.

15. Geschillen en toepasselijk recht
15.1 De Opdracht(en) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer word(t)(en) uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
15.2 Alle directe, dan wel indirecte, geschillen betrekking hebbende op de Opdracht die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, dienen te worden voorgelegd aan de daartoe absoluut bevoegde rechter te ̍s-Gravenhage

Het privacy- en klachten reglement kunt u nalezen op onze website: www.optimaalwerk.nl

Back To Top