skip to Main Content
Werkgever? 085-0471450 | Werknemer? 085-0471456 | Downloads
 • RE-INTEGRATIE SPOOR 2

WAAR STAAN WIJ VOOR BIJ RE-INTEGRATIE SPOOR 2
Bij Optimaal Werk geloven we dat werknemers het belangrijkste aandeel vormen voor het bestaan en het (financieel of maatschappelijk) resultaat van succesvolle ondernemingen en instellingen. Contente, goed presterende werknemers zijn voor een organisatie de cruciale sleutel naar tevreden klanten en zorgen daarmee uiteindelijk voor het bestaansrecht en positief rendement.

Verreweg de meeste mensen vinden werk heel belangrijk door:

 • het genereren van inkomen;
 • zich verantwoordelijk voelen;
 • zingevend bezig zijn;
 • gevoel van erbij te horen;
 • opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

Bij Optimaal Werk vinden we dat een werknemer altijd naar zijn mogelijkheden zijn steentje bij kan dragen. Dit uit zich bijvoorbeeld bij verzuim: ziek is naar onze mening niet per definitie gelijk aan arbeidsongeschikt. Wij denken niet vanuit beperkingen (negatief), maar vanuit mogelijkheden (positief). Als beperkingen bekend zijn, weten we arbeidsdeskundig gezien automatisch ook de mogelijkheden.

Optimaal Werk levert haar klanten toegevoegde waarde door specialistische kennis, communicatie en vertrouwen. We vinden het daarom belangrijk om voor een werkgever en werknemer gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar te zijn. Werkgevers en werknemers hebben een vaste contactpersoon. Wettelijke regels zijn vanzelfsprekend in onze dienstverleningen geborgd.

Wij staan voor een persoonlijke, pragmatische en heldere manier van werken. Voor een effectief resultaat zitten wij bij voorkeur met de werknemer aan tafel. Want wij geloven dat we in een persoonlijk gesprek van mens tot mens tot de kern kunnen komen en daarmee tot haalbare doelstellingen en heldere afspraken.

Optimaal Werk heeft verschillende typen trajecten voor re-integratie Spoor 2:

 1. Een ‘light’ traject voor de werknemer die aan bepaalde voorwaarden voldoet en in een hele grote mate zelfredzaam is;
 2. Het gebruikelijke, intensieve traject welke het UWV voorstaat.

Graag sturen wij u een gerichte offerte.

VERSCHIL ‘LIGHT’ TRAJECT VERSUS GEWOONLIJK TRAJECT
Een zogenaamd ‘light’ traject kan ingezet worden op het moment dat de werknemer in grote mate zelfredzaam is. Dit is wanneer de werknemer voldoet aan de volgende vaardigheden en eigenschappen:

 • pro-actief ingesteld is;
 • computervaardig is;
 • ruim arbeidsverleden heeft;
 • breed (hoog) opgeleid is;
 • bekend is met social media;
 • sollicitatievaardigheden heeft;
 • weinig beperkingen door ziekte of gebrek heeft;

Op het moment dat de situatie meer begeleiding en inzet van de Jobcoach vraagt dan dat in een ‘light’ traject geboden wordt, dient een traditioneel intensief traject ingezet te worden. In het traditionele, intensieve traject zal de Jobcoach veel diepgaander en met meer inzet van uren de werknemer begeleiden.

WANNEER RE-INTEGRATIE SPOOR 2
Wanneer door ziekte werkhervatting in dezelfde of een andere functie binnen de eigen organisatie niet mogelijk of onzeker is, zal de werknemer op zoek moeten naar een andere werkgever. De werkgever moet – verplicht volgens Wet Verbetering Poortwachter – de werknemer helpen te zoeken naar een passende werkplek buiten de eigen organisatie. Begeleiding hierin is specialistisch en intensief. Optimaal Werk neemt daarom dit traject van een werkgever over.

Belangrijk is om niet te lang te wachten met de inzet van een traject re-integratie Spoor 2. Werkgevers laten zich soms verleiden om zelfs een jaar te wachten voordat een Spoor 2 traject wordt ingezet. Als het na 13 weken al duidelijk is dat de werknemer niet meer kan terugkeren in zijn eigen werk, kan een re-integratietraject Spoor 2 dan al in principe ingezet worden. UWV toetst achteraf of een re-integratietraject Spoor 2 niet te laat is ingezet.

LOONSANCTIE RE-INTEGRATIE SPOOR 2
De inzet van re-integratie Spoor 2 is in regelgeving vastgelegd (Wet Verbetering Poortwachter). Het niet – of te laat – inzetten van een traject re-integratie Spoor 2 kan voor de werkgever leiden tot een loonsanctie van een jaar. Dit betekent:

 • dat een uitkeringsaanvraag van een werknemer door het UWV gewoonweg nog niet in behandeling wordt genomen;
 • de werkgever krijgt het dossier terug voor verdere behandeling met de mededeling dat deze tot een jaar langer het salaris van een werknemer moet doorbetalen;
 • bij een loonsanctie zal een eventuele verzekeraar (ziektewetverzekering) niet uitkeren;
 • wanneer een loonsanctie is gegeven, kan deze verkort worden door alsnog de omissie te verhelpen: de inzet van re-integratie van Spoor 2 juist te regelen en uit te voeren.

Een loonsanctie heeft voor de individuele werknemer zelfs grote voordelen:

 • het arbeidsverleden wordt verder opgebouwd waardoor een eventuele latere uitkering langer kan duren;
 • de werknemer zal (nog) niet ‘snoepen’ van de duur van de Ziektewet of WIA uitkering;
 • de werkgever blijft verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer krijgt nog gewoon door de werkgever salaris en de andere arbeidsvoorwaarden uitbetaald.

UWV toetst globaal op de volgende punten of een traject Spoor 2 adequaat is ingezet en uitgevoerd:

 • is een re-integratiebedrijf ingeschakeld in het licht van welke re-integratieinspanningen nodig zijn voor de werknemer. Soms is een interventie voldoende. Echter, het alleen aanleveren van vacatures wordt inadequaat geacht;
 • de inhoud van het re-integratieplan moet passen bij de mogelijkheden en behoeften van de werknemer;
 • concrete beroepen of richtingen die zijn benoemd waarin werk wordt gezocht;
 • de looptijd is van belang. De tijd die nodig is om de werknemer aan het werk te helpen dient te zijn ingeschat. Er dient voldoende tijd ingezet te worden die voor de werknemer nodig is om zelfstandig de activiteiten uit te kunnen voeren. Een traject Spoor 2 kan pas beëindigd worden als alle stappen van het re-integratieplan zijn doorlopen en de werknemer op eigen kracht kan blijven zoeken naar werk (ruime sollicitatievaardigheden) heeft;
 • voorbeelden van de duur van een traject:
  • bij een werknemer met lagere school als maximale opleiding en veel fysieke beperkingen is 3 maanden traject Spoor 2 te kort. Een jaar zou passend zijn;
  • bij een werknemer met een HBO opleiding en fysieke beperkingen, kan 3 of 6 maanden traject Spoor 2 wel adequaat zijn.

DIENSTVERLENING RE-INTEGRATIE SPOOR 2
Filosofie achter de werkwijze van het traject Re-integratie 2e Spoor is de werknemer te helpen met het vinden van een nieuwe, duurzame, passende baan (betaalde arbeid) bij een andere werkgever. De uitvoering en doelstellingen van deze dienstverlening door Optimaal Werk komen op case-niveau neer op:

 • binnen een afgesproken tijdsbestek middels begeleiding, ondersteuning en coaching de werknemer te stimuleren en motiveren om te komen tot (of te streven naar) een nieuwe, duurzame, geschikte, passende functie voor de werknemer bij een ander werkgever;
 • het streven naar een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de werknemer met een nieuwe werkgever voor bij voorkeur minimaal 6 maanden aan gaan;
 • de werknemer wordt intensief begeleid en gecoacht;
 • de werkgever wordt maandelijks gerapporteerd over de voortgang en geleverde activiteiten.

Ter ondersteuning voor het zoeken van passende vacatures wordt de online software applicatie ingezet. Deze is onder meer gevuld met een  landelijke databank, een vacature zoekmachine en actievolgsysteem. De databank bevat nagenoeg alle vacatures in Nederland. Ongeveer 100.000 websites worden dagelijks doorzocht. De vacatures zijn gestructureerd en ontdubbeld. De Jobcoach richt voor de werknemer de applicatie in en kan vervolgens de activiteiten van de werknemer uitzetten en monitoren. Eventuele inactiviteit van de werknemer wordt gesignaleerd, waarna de werknemer hierop kan worden aangesproken. De Jobcoach zal zelf ook de werknemer via de applicatie attenderen op vacatures die hij/zij voor de werknemer heeft gevonden.

Optimaal Werk hanteert globaal de volgende werkwijze:

 • allereerst een intakegesprek;
 • het verzamelen van ervaringen en scholing;
 • het aanmaken van inlogcodes voor de online vacatureapplicatie;
 • vervolgens het opstellen van een geschikte CV;
 • vaststellen van geschikte, passende functies;
 • een beroepsoriëntatie assessment kan ingezet worden wanneer deze wenselijk is.
 • er dient een re-integratieplan opgesteld te worden. Hierin wordt opgenomen:
  • beschrijving intake gesprek;
  • persoonsprofiel;
  • beroepsprofiel;
  • beroepsopleiding, vaardigheidstraining, etc.;
  • STAR-methode in re-integratie plan (STAR = Situatie, Taak, Actie en Resultaat);
  • Sollicitatietraining;
  • Activiteiten Jobhunting;
  • Beschrijving ondersteuning en begeleiding.

Met persoonlijke gesprekken (één op één), begeleiding en (sollicitatie)coaching wordt gezocht naar een geschikte, passende nieuwe baan voor (bij voorkeur) minimaal 6 maanden bij een andere werkgever.

Daar waar mogelijk en wenselijk worden handvatten gegeven aan de werknemer om potentiële werkgevers te informeren over subsidievoordelen bij het in dienst nemen van de werknemer. Bijvoorbeeld in situaties waar de nieuwe werkgever bij arbeidsongeschiktheid mogelijk aanspraak kan doen op de Ziektewet; Wanneer een werknemer door UWV benoemd is als Structureel Functioneel Beperkt en de werkgever aanspraak kan maken op de No-Riskpolis.

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.

Belangrijkste taken van de dienstverlening zijn gelegen in begeleiding, stimulering en motivering van de werknemer bij het zoeken en selecteren van vacatures én de werknemer tools verstrekken om een geschikt sollicitatiegesprek te kunnen voeren. Naast een actieve houding wordt ook veel energie en inzet van de werknemer zelf gevraagd. De Jobcoaches zullen echter ook gebruik maken van hun eigen netwerken en zelf mee zoeken en selecteren van vacatures. Belangrijkste is dat de werknemer zichzelf kan gaan redden op de sollicitatiemarkt.

Graag sturen wij u een gerichte offerte.

Wilt u advies op maat? Een pakket compleet passend
bij uw bedrijf en eisen? Maak nu een afspraak.

Back To Top